• +36 30 613 6726
 • isk.rakoczi@gmail.com

Modern oktatási környezet megteremtése

a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskolában

 

Sajtóközlemény

 

A beruházás keretén belül a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola felújításával és átépítésével a mindennapos testnevelés infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése valósult meg. Megvalósult az iskola energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés is több mint 370 diák színvonalas oktatásának biztosítása céljából. A beruházást teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezte, a projekt összköltsége 517,52 millió forint.

A több mint 100 éve épült, műemléki környezetben található iskolát az Egri Főegyházmegye 2011. augusztus 31-i hatállyal vette át Gyöngyös Város Önkormányzatától, azóta gyakorolja a fenntartói jogkört. Az iskolaépület műszaki állapota korának megfelelő, jelenlegi állapotában nincs felkészülve a jogszabályi változások teljesítésére, a mindennapos testnevelés, az egész napos iskola bevezetésére. Az intézmény oktatási tevékenységének minőségi ellátását sok esetben korlátozza a műszaki infrastruktúra hiányos állapota, differenciált, felzárkóztató nevelés-oktatáshoz nincs megfelelően felszerelt, szabad kapacitásokkal rendelkező helyiség. A beruházás célja a modern befogadó oktatási környezet és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kötelező helységek kialakításával, felújításával és eszközök beszerzésével a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében. Cél, hogy az iskola minden osztálya számára megvalósuljanak a heti 5 órai keretek között, délelőtti időszakban, évszakoktól független testnevelés órák megtartásának feltételei.

A most megkezdődő beruházás keretén belül az alább fejlesztések valósulnak meg:

 • meglévő tornaterem felújítása, korszerűsítése,
 • új tornaszoba/erőnléti terem építése a kapacitásigényeknek megfelelően,
 • táncterem bővítésével egy multi funkciós fejlesztő tér kialakítása, amely alkalmas a táncoktatás és a testnevelés órák befogadására és emellett megfelelően felszerelt a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók egyéni vagy kiscsoportos mozgás fejlesztésére,
 • a fenntartási költségek csökkentése érdekében le lesz szigetelve az épület homlokzata és a födém, valamint a nyílászárók is cserélve lesznek, hogy az építkezés befejezésekor az épület elérje a C energia osztályt,
 • az energetikai felújítás részét képezi az épület gépészeti és elektromos hálózatának korszerűsítése is, ennek keretében a jelenlegi fűtési rendszer helyett központi fűtés és melegvízellátás kerül kialakításra, radiátoros hő leadókkal, a hőigényt részben levegő-víz hőszivattyúval, részben kondenzációs kazánokkal fogják biztosítani,
 • a világítási rendszer ugyancsak korszerűsítésre kerül, az épület villamos energiaigényét napelemek fedezik,
 • a teljes épület akadály mentesítve lesz, hogy minden közoktatási funkció elérhető legyen minden fogyatékossági kategóriába tartozó személy számára,
 • melegítőkonyha is fejlesztése és étkező kialakítása az egészséges életmódra nevelést elősegítendő,
 • megtörténik a szaktantermek felszereltségi hiányosságainak pótlása, elavult eszközök cseréje,
 • a tornatermi kapacitás bővítéséhez igazodó mértékű eszközbeszerzés is lesz.

 

A beruházás rövidtávon hozzájárult a kompetenciaalapú oktatás pedagógiai kultúrájának és módszertanának elmélyítéséhez, infrastrukturális oldalról pedig a jogszabályi változások megfelelő teljesítéséhez, hosszú távon – a közoktatásban az egyenlő esélyek biztosításával – az intézmény versenyképességének javításához. A nevelés feltételeinek minőségi fejlesztése, az akadálymentesített, méltányos nevelési környezet kialakítása biztosítja – kirekesztés nélkül – a hozzáférés egyenlő esélyét. A szabad iskolaválasztás következtében és a modern oktatási környezet megteremtésével az iskola vezetése középtávon a tanulói létszám folyamatos növekedését várja. A fejlesztés olyan oktatási környezete teremt, ahova a tanulók szívesen járnak, amelynek színvonalával a szülők és az ott dolgozó pedagógusok is elégedettek lesznek, mely így az intézmény vonzerejét növeli.

GALÉRIA