• +36 30 613 6726
  • isk.rakoczi@gmail.com

 

2018-2019

 

 

Örömmel tudatjuk, hogy iskolánk sikeres Erasmus+ KA1 mobilitási pályázatot írt 2018 januárjában, melyet a Tempus Közalapítvány támogatásával valósítunk meg.

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 5 pedagógusának tette lehetővé, hogy XXI. századi szakmai megújulásban vegyen részt és tudását idehaza átadhassa mind tanítványainak, mind munkaközösségi csoportjainak, ezzel is hozzájárulva a pedagógiai programban megfogalmazott elvárásokhoz, a nevelési és oktatási színvonal emeléséhez, korszerűbb módszerek alkalmazásához, a keresztény szeretet és elfogadás közvetítésének hiteles átadásához, valamint az élethosszig tartó tanulás fontosságának prezentálásához.

A mobilitási pályázat tagjai nem csupán nyelvi és módszertani, de csodás ország-ismereti élményekkel tértek haza.

A két hetes szakmai továbbképzésekre angol nyelvterületen: Angliában és Írországban kerül sor a nyár folyamán.

A mobilitási projektben résztvevő pedagógusok: 

 

Gadó Zsuzsanna

www.zsuzsa-exeter.webnode.hu

aki Exeterbe utazik az International Projects Center "Better English for teachers" tanfolyamára.

 

"Nyelvi kurzuson vehettem részt Exeterben, az International Project Center nevű nyelviskolában. A kurzus neve: Better English for teachers.

Elsősorban a nyelvi kompetenciák fejlesztése volt előtérben.

Ezzel együtt rengeteg módszertani fogást tapasztaltam meg, ezek közül kiemelem a motiválást, óravezetést, aktivizálást, ellenőrzést, értékelést."

 

 

Győriné Nagy Anita

www.anita-exeter-pip.webnode.hu

a "Practical ideas for the primary classroom" elnevezésű továbbképzésén vesz részt, szintén Exeterben.

 

"Exeterben a  Practical Ideas for the Primary Classroom c. kurzus alatt  fejlesztették saját írásbeli és szóbeli nyelvi készségeinket, a politikai, gazdasági és földrajzi témák pedig szélesítették ismereteinket a résztvevő nemzetek hazájának megismerésében és különbözőségeink elfogadásában.

A módszertani foglalkozások mindegyike a kommunikációs, együttműködési, kreatív és problémamegoldó készségek köré épült és nagy hangsúlyt fektettünk a CLIL  metodikájának elsajátítására."

 

 

 

Józsa László

www.erasmus-jozsa-laszlo.webnode.hu

Dublinban a "Using technology in the classroom" c. kurzusán vesz részt az Alpha College szervezésében.

 

"A dublini Alpha College of English által szervezett  Using technology in the classroom c. kurzuson vettem részt, ahol a digitális kompetencia keretein belül az írországi pedagógia gyakorlatban használt online-alapú IKT eszközöket, módszereket ismerhettem meg. A tanult online eszközök a teljesség igénye nélkül az online eszközök képregény és animáció-készítéshez; kvíz-készítő programok, segédanyagok oktatási video és audio podcast-ok készítéséhez."

 

 

 

Nagy-Székely Magdolna

www.magdi-dublinban.webnode.hu

a "General English language training" tanfolyamon vesz majd részt Dublinban.

 

"Dublinban, az Alpha College of English iskolájának a General English course elnevezésű kurzusonán töltöttem 2 hetet.

Nemcsak angol nyelvtudásom passzív része aktivizálódott, hanem ráláthattam egy másféle szemléletű nyelvoktatásra, ahol a kommunikáción, az egyéni bánásmódon, értékelésen, megsegítésen van a hangsúly.

Olyan jó gyakorlatok, módszerek, tanulási-, tanítási stratégiák birtokosa lettem, melyekkel sokkal könnyebb a tanulók harmonikus személyiségfejlesztése.

Elsődleges célom angol nyelvtudásom, kompetenciám fejlesztése volt, közvetetten viszont sokkal többet kaptam a kurzustól."

 

 

Tekse Tünde

www.tunde-dublin-ces.webnode.hu

a dublini székhelyű Centre of English Studies "Methodology and language development" továbbképzésére utazik majd el.

 

"Angol nyelvtanárként nyelvi és módszertani képzésen vettem részt Dublinban a Centre of English Studies Methodology and Language Development c. tanfolyamán.

Feldolgozott témáink voltak: ír történelem, nyelv, idiómák, tanulói típusok, legfontosabb nyelvtani problémák, tipikus hibák, kiejtés, nyomaték, intonáció, fonetika, kérdések típusai, hatékony tanulási stratégiák, Task Based Learning, nyelvtan, szókincsbővítési technikák, valamint szituációs játékok."

 

 

 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A közleményben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Szakmai tapasztalatainkról és napi élménybeszámolóinkról a honlapról is elérhető blogunkban olvashattok majd!

 

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda kiemelt területként kezeli a művészeteket, a sportot és az idegen nyelveket, nagy hangsúlyt fektetve azok oktatására. Egyházi iskolaként, a teremtésvédelem keretén belül, a környezettudatosság és az egymás iránt való elfogadás szintén jelentős helyen áll az intézmény életében. A fentiekből következik, hogy az előbbiekben számos tanulmányi versenyen vesznek részt a tanulók, az utóbbiak számos programban és rendezvényen jelennek meg. Ugyanakkor az intézmény külföldi kapcsolatokkal nem rendelkezik, illetve, míg a német nyelv oktatása emelt óraszámban történik, megjelent az igény a szülők és a tanulók részéről az angol nyelv magasabb szintű oktatására is.

Rövid- és középtávú célként a projektben résztvevő pedagógusok idegen nyelvi és szakmai kompetenciájának, valamint szociális, kulturális, problémamegoldó és együttműködési készségének fejlődés várható, kiemelt területként kezelve az új munkamódszerek megismerését, a XXI. századi, innovatív iskola lehetőségeinek kiszélesítését, workshopok, bemutatók és beszámolók segítségével, illetve a jó tapasztalatok műhelymunka keretében történő megosztásával. Ezen tevékenységek mind intézményi, mind az intézményen kívüli szinten is végrehajtásra kerülnek. Hosszútávú cél, a fentiek eredményeit felhasználva, stratégia partnerség kialakítása regionális és nemzetközi szinten, amely segítségével az tovább fejlődhet az intézmény arculata, sikeressége.

A projektben az intézmény 5 pedagógusa vesz részt, lehetőség szerint lefedve az intézmény teljes aspektusát. Az előkészítő időszakban a feladatokat munkamegosztással végzik (projekt koordinálása, a pályázat formába rendezése, nyelvi, informatikai felkészítés és hasznos tapasztalatok megosztása, egymás segítése a munka során).

A projektben 2 angol nyelvtanár, két alsó tagozatos tanító (egyikük informatikai végzettséggel is rendelkezik), illetve az intézmény egyik vezetőhelyettese szerepel. A kiutazási turnusok egymást követik 2018 nyarán (International Projects Centre - Exeter, Egyesült Királyság, Alpha College of English – Dublin, Írország, Anglolang – Scarborough, Egyesült Királyság).

Az előkészítő szakaszban megkezdődik a résztvevő pedagógusok nyelvi, szakmai, kulturális és lelki felkészítése, amely meghatározott ütemterv szerint zajlik. Ezzel párhuzamosan megkezdődnek a projekt-meetingek a gyakorlati, logisztikai, adminisztrációs és informatikai teendőkről.

A mobilitás kivitelezése szakaszban a pedagógusok részt vesznek az általuk választott kurzusokon, ahol is napi szinten beszámolót készítenek elektronikus úton haladásuk menetéről.

Az utómunkálatok szakaszban megtörténik az elért eredmények felmérése, összegzése, majd azok széles körű publikálása, bemutatása.

A projekt várható eredménye, rövidtávú hatása, hogy fejlődik a pedagógusok nyelvi, szakmai és szociális kompetenciája, együttműködési és problémamegoldó készsége a meghatározott célokkal összhangban. Hasonlóképpen várható eredmény -a jó tapasztalatok beépítésével- az oktatás és nevelés minőségének javítása, javulása. A projektben részvevő kollégák segítségével nemzetközi stratégiai partnerségek alakulhatnak ki, melyek hozzájárulnak az intézmény nemzetközi szintű fejlődéséhez, sikerességéhez, s nem utolsó sorban a tanulók jövőbeni lehetőségeihez, hogy az Európai Unióban értékes fiatal polgárként, annak aktív tagjaként éljenek.

 

Ferenc Rakoczi II. Catholic Primary School, Foundation level Art School and Pre-school specialises in the arts, sports and foreign languages, putting great emphasis on teaching these subjects.  As an ecclesiastical school and within the framework of Creation, our institution also pays special attention to protecting the environment and being excepting towards each other.  As a result our students take part in numerious competitions within our specialised subjects and the former topics manifest themselves in various programmes and events.  Simultaneously our establishment does not have any foreign relationships and while German is taught in elevated lesson numbers, the parents and students have expressed a need for learning English at a more advanced level.

As short and mid term goals the teachers taking part in the project are expected to develop their language skills and professional competence, also social, cultural, collaborating and problem solving abilities.  Special emphasis will be paid to learning about new work methods and the potential of the expansion of XXI. century, innovative schools with the help of workshops, presentations, reports and the sharing of good practise among collagues.  These activities will take place within, as well as outside the establishment.  Based on the results of the above, our long term goal is to create a strategic partnership on a regional and international level, that would in turn raise the profile and success of our school.

Five of our teachers will take part in the project to cover all aspects of our school.  During the initial stages there will be a divison of labour (project co-ordination, organising our competition entry in the right format, information technology and language training, the sharing of useful practise and experiences and helping each other throughout the project). 

Two English language teachers, two lower school teachers (one with IT qualifications) and one of our Deputy Heads will participate in the project. They will take turns in travelling abroad during the summer of 2018 (International Projects Centre – Exeter, UK, Alpha College of English – Dublin, Ireland, Anglolang – Scarborough, UK).

During the preliminary period the participant teachers will prepare culturally and psychologically also by improving their language skills and professional practise, within a defined schedule.  Simultaneously, project meetings will commence to discuss round of the duties, such as technical, logistical, administrative and informational.

Implementing the travelling stage the teachers will attend their chosen courses and prepare a presentation electronically about their progress on a daily basis.  During the final stages all results will be summarized and assessed, also wildly publicized and presented.

The short term expected outcome of the project is the development of the teachers’ language, vocational and social competence, also collaborating and problem solving skills in accordance with the specified aims.  Another anticipated result is the improvement of tuition and education incorporating the attained experiences.  International strategic partnerships should develop with the help of the participant collagues, which in turn would contribute to the success and development of our school on an international level.  Furthermore, this would ensure our students’ future prospects to live as valuable citizens and active members of the European Union.  

 

 

*******************************************************************************