• +36 30 613 6726
  • isk.rakoczi@gmail.com

Hitélet 2021

 

 

MÁRCIUS

 

NAGYSZERDA

Mt 26,14–25  Júdás árulása.

Ekkor a tizenkettő közül az egyik, a karióti Júdás, elment a főpapokhoz, és ezt kérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekre adom?” Azok harminc ezüstöt fizettek neki. Attól kezdve már csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa nekik.

Az utolsó vacsora.

A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hogy akarod, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?” Így felelt: „Menjetek be a városba ehhez meg ehhez, és mondjátok meg neki, hogy a Mester üzeni: Közel az időm, nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.” A tanítványok úgy tettek, ahogy ... továbbiak

(Forrás:https://szentiras.hu/SZIT/Mt26,14-25)


 

NAGYKEDD

Jn 13,21–33.36–38 Júdás árulásának megjövendölése.

E szavak után Jézusnak mélyen megrendült a lelke, s megerősítette: „Bizony, bizony, mondom nektek: Egyikőtök elárul.” Erre a tanítványok egymásra néztek, mert nem tudták, melyikükről mondta. A tanítványok közül az egyik, akit kedvelt Jézus, az asztalnál Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki és kérte: „Kérdezd meg, kiről beszél.” Erre Jézus keblére hajolt és megkérdezte:... továbbiak

Az új parancs.

Amikor elment, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha megdicsőül benne az Isten, az Isten is megdicsőíti saját magában, hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok, de amint a zsidóknak mondtam, most nektek is mondom: Ahova megyek, oda ti nem jöhettek. Simon Péter megkérdezte tőle: „Uram, hová mégy?” „Ahova megyek – válaszolta Jézus –, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz.” Péter fogadkozott: „Miért ne követhetnélek már most? Életemet adom érted.” Jézus leintette: „Életedet adod értem? Bizony, bizony, mondom neked: Mire megszólal a kakas, háromszor megtagadsz.

(Forrás:https://szentiras.hu/SZIT/Jn13,21-33.36-38)


 

NAGYHÉTFŐ

Jn 12,1–11 A betániai vacsora.

Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek neki. Márta felszolgált és Lázár is a vendégek közt volt. Mária vett egy font valódi nárduszból készült, drága olajat, megkente vele Jézus lábát és megtörölte a hajával, a ház betelt az olaj illatával. Az egyik tanítvány, az iskarióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta: „Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények közt?” De nem azért beszélt így, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt és eltulajdonította, amit rábíztak. Jézus így szólt: „Hagyd békén! Hadd tegye, hiszen temetésem napjára teszi. Szegények mindig vannak veletek, de én nem leszek mindig veletek.” Amikor megtudták, hogy ott tartózkodik, a zsidók közül sokan elmentek, nemcsak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. 1Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, 11mert miatta sok zsidó elment oda, és hitt Jézusban.

(Forrás:https://szentiras.hu/SZIT/Jn12,1-119)


 

VIRÁGVASÁRNAPI GONDOLATOK 

Ma az emberek Jézus elé vonulnak, aki diadalmasan áthaladva a kapun bevonul Jeruzsálembe, pár nappal később pedig mint halálra ítélt, meggyötörve vonul ki a másik kapun, a városon kívülre, halálának helyére. Ma egyszerre ünnepeljük a bevonulást és emlékezünk a kivonulásra a városból.

Jeruzsélem a történések helye, ahol most egyszerre van jelen az élet és a halál, kiáltás és csend, öröm és sírás, és mindezek középpontjában Jézus. Ezek a dolgok, amik ott történetek, jelen vannak a mi életünkben is, de csak akkor lesznek értékesek, ha életünkben is mindezek Jézusra irányulnak. Akkor értjük meg igazán mi az élet, és tekintünk másképp a halálra, ... továbbiak

(forrás:https://www.facebook.com/egriszeminarium)

   


2021. március 25.

Jézus fogantatását, Urunk megtestesülését (Conceptio Domini, Conceptio Christi) ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. 

Lk 1,26–38 Jézus születésének hírüladása.

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni.... továbbiak

(Forrás:https://szentiras.hu/SZIT/Lk1,26-38)

(forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/urunk-szuletesenek-hiruladasa-gyumolcsolto-boldogasszony-2020)


Ima a fiatalokért II. János Pál pápától

(forrás: https://777blog.hu/2021/03/28/ima-a-fiatalokert-ii-janos-pal-papatol/)

 


VASÁRNAPI GONDOLATOK / NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Jézust elönti a szomorúság. De hogyan lehet az? Jézus, aki az Atyával oly szoros kapcsolatban áll, mégis a félelem jeleit mutatja. Miért? Talán azért, hogy így is azonosuljon velünk. Nincs életünkben olyan esemény, amikor mindig biztosak vagyunk a dolgunkban. Vannak percek, és órák melyeket túl kell élnünk, melyeket el kell szenvednünk. Jézus megmutatja, hogy nem vagyunk magunk, hogy van kihez fordulni. Van egy Atyánk, aki számunkra akkor is közel lesz, amikor a világban... továbbiak

(forrás: https://www.facebook.com/egriszeminarium)

 


Gratulálunk Érsek atyának!

(forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/egyhazi-szemelyeket-tuntettek-ki-nemzeti-unnepunk-alkalmabol-20210315?fbclid=IwAR17OmdxMolnoZ3NhNI8sdKuqIITRw0UUF1uJkhQLMaB8ViciodUXqyLOuE)

 


VASÁRNAPI GONDOLATOK / NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

Sokszor feltesszük a kérdést: Miért nem akadályozza meg a rosszat az Isten? Sőt vannak, akik Istennek tulajdonítják az emberiség minden szenvedését. Isten nem okozója a rossznak, hisz Isten mindent és mindenkit jónak alkotott. A bűn a rossz, mely az engedetlenség és a gőg által lépett a világba. Isten nem ítéli el bennünket, nem azért jött, hogy elítélje a világot, sokkal inkább azért jött, hogy felemeljen minket, hogy fénye megvilágítsa sötét életünket. Sötétségünk, bűneink Krisztus fényességében előtűnnek. Akkor már nem okolhatjuk Istent, mert nyilvánvaló: ... továbbiak

(forrás: https://www.facebook.com/egriszeminarium)

 


Nagyböjt 3. vasárnapja a Szent Bertalan templomban

 

VASÁRNAPI GONDOLATOK / NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

A mai evangélium számomra levonható tanulsága egyszerű: Mi az én életemben az, ami saját testem templomát megszentségteleníti? Mi az, ami az Istenhez visz közel, és mi az, ami eltávolít Tőle? Állandóan vissza kell tekinteni életem korábbi eseményeire, illetve jelen dolgaira. A nagyböjt ideje alkalmas arra, hogy eltávolítsam életemből azokat az akadályokat, melyek nem teszik lehetővé, hogy igazán mélyen és személyesen találkozzam az Istennel. Testem templomát állandóan rekonstruálni kell, hogy újra ragyogjon, úgy ahogyan Isten szeretne látni engem.

(Forrás: https://www.facebook.com/egriszeminarium)

 


 

FEBRUÁR

 

Figyelem! Figyelem! Iskolai rajzversenyt hirdetünk!

 


 

NAGYBÖJT

 

Nagyböjt 2. vasárnapja a Szent Bertalan templomban

VASÁRNAPI GONDOLATOK / NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

Jézus színeváltozása. „Őt hallgassátok”. Szól én hozzám is az Isten? IGEN, SZÓL. Úgy, mint egy ember? Nem, ettől mélyebben. Hogyan? BELÜLRŐL. Isten a lelkiismereten keresztül tud szólni hozzánk. Hogyan éred el a lelkiismereted hangját? Úgy, ha kizárod a külvilágot, ha lecsendesedsz. Akkor meghallod Őt, és saját személyeddel is igazán mélyen találkozol. NE FÉLJ TALÁLKOZNI ÖNMAGADDAL, hisz képessé válsz arra, hogy kijavítsd, amit eddig esetleg nem jól csináltál, amit elhibáztál…akkor a te színed is megváltozik, mert minél inkább kötődsz az Istenhez belülről, annál inkább megmutatkozik ez kívülről. Hisz életed alapbeállítottsága az öröm lesz, és az örömöt mindig észreveszi a másik ember is. Így te is képes leszel helyet készíteni Istennek az emberi szívekben.

"Azok közül, akik mindig velünk tartottak" - Szent Mátyás apostolra emlékezünk február 24-én

https://www.magyarkurir.hu/hirek/-azok-kozul-akik-mindig-velunk-tartottak-szent-matyas-apostol?fbclid=IwAR1z8ZPPiDhpG_iapCOSGfoe_dvg931CCPVeP9DUENbdI55iTDwW0nAReLs

 

Nagyböjt 1. vasárnapja a Szent Bertalan templomban

VASÁRNAPI GONDOLATOK / NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

Jézus pusztában való vándorlása és megkísértése. Bár az evangélium nem hozza, de az evangélium előtti vers igen, azt a jelentet, amikor a Sátán először próbálkozik Jézusnál. Jézus ezt a választ adja: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való.” Az ember test és lélek egysége. Az embernek szüksége van testi táplálékra, hogy életben maradjon. De a léleknek is táplálékra van szüksége. MI AZ ÉN LELKI TÁPLÁLÉKOM? A sok rossz, amit hallok nap mint nap, az mind kihatással van életemre, érzésemre, lelki világomra. Kiegyensúlyozom ezt a rosszat? És ha igen, mivel? Olvasom-e a Szentírást? Vagy esetleg kezembe veszek-e egy-egy jó lelkiségi könyvet? Vagy hallgatok-e igazi keresztény előadásokat, melyek hitelesek, melyek nem megingatnak, hanem megerősítenek?

   

(Forrás: https://www.facebook.com/egriszeminarium)

Nagyböjti Lelkinap a Rákócziban 2021.február 19.

Galéria

 

Hamvazószerdával megkezdődik a húsvéti előkészületi idő, a Nagyböjt

Hamvazószerdával kezdődik a Szent 40 nap, amelyet Nagyböjtnek is szoktunk nevezni. Ez az a különlegesen kiemelt időszak, amely a felkészülésünket szolgálja Húsvét ünnepére, amikor a mi Megváltónk, Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Az időszak kezdetén hamvazkodni szoktunk, amely kifejezi gondolatban, szóban, cselekedetben elkövetett bűneink, mulasztásaink feletti bánatunkat. Kétféle felszólítást alkalmazhat a pap hamvazáskor: „Emlékezz ember porból vagy, és porrá leszel!”, illetve „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!” Mindkét felszólítás utalás és felszólítás is egyben a számunkra és sürget bennünket az Istenhez és embertársainkhoz való odafordulásra. A nagyböjti idő gyakorlatai is erre irányítják figyelmünket: imádság, irgalmasság testi-lelki cselekedetei, böjt (=lemondás), és a Keresztút is, amely a Szeretet útja. Mindezek a gyakorlatok segítenek bennünket, hogy mélyítsük el az Istennel és az embertársainkkal való kapcsolatunkat, erre hív Jézus Krisztus mindannyiunkat! Megnyitnak a másik személye felé, akinek szeretetet adhatok és akitől szeretetet kaphatok.... továbbiak

Húzzak zsákruhát? Üljek hamuba?

Fábry Kornél atya magyarázó videója Hamvazószerda és a nagyböjt liturgiája kapcsán.

 


2021.02.14-16. Farsangi Szentségimádási napok a Szent Bertalan templomban

Farsangkedd - A család és szentségi házasság napja

A reggeli szentmisén a 3.a, 3.c és az 5.a osztályos tanulóink Tamás atya prédikációját hallgatták a szeretetről, a családról.

Farsanghétfő - Az Oltáriszentség napja
A 9 órási szentmisén a 8.a és a 8.c osztályos tanulóink Tamás atya elmélkedését hallgatták az Oltáriszentségről.

Farsangvasárnap - A feltámadás napja

Galéria


Farsangvasárnap

Farsanghétfő

Farsangkedd

 

 

2021.02.07. Iskolamise, gyertyaszentelés, Balázs-áldás 

 

Február 3. Szent Balázs püspök és vértanú

https://www.magyarkurir.hu/kultura/szent-balazs-puspok-es-vertanu

Február 2. Urunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony

https://www.magyarkurir.hu/hirek/urunk-bemutatasa-gyertyaszentelo-boldogasszony


 

EGRI FŐEGYHÁZMEGYE FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ÉVKÖNYVE

2019-2020. TANÉV

 

 


Január 25.

Szent Pál apostol megtérése - Pál fordulása

Pál apostol megtérése

 

20+C+M+B+21 🙏💦

Békesség e háznak, szól a kezdő köszöntés. Mindannyian, akik házunkat megszenteltetjük, azt szeretnénk, hogy igazi békesség szálljon le, Krisztus Urunk békessége, ő jelenjen meg házunkban, ahogy megjelent a világ előtt. Szeretnénk, hogy mindennapjainkat úgy éljük házunkban, otthonunkban, iskolánkban, hogy megérezzük, életünkben is megjelent az Isten, kinyilvánította magát, még ha mi ezt nem is mindig ismerjük fel. (Forrás: Egri szeminárium) 2021.01.11


1. 2021-ben is folytatjuk a rendhagyó hittanóráinkat.

Január 6-án az 1.c osztályos tanítványokkal jártunk a Szent Bertalan templomban, ahol Barta Márton István káplán atya tanítását hallgattuk meg a Napkeleti bölcsekről, Vízkereszt ünnepéről. Megnéztük a betlehemet, a Szent Családot, megillatoztuk a tömjént és még füstöltünk is....

Január 5-én az 1.a osztályos tanítványokkal a Szent Bertalan templomban jártunk.

Barta Márton István káplán atya tanítását hallgattuk meg a Napkeleti bölcsekről. Megnéztük a betlehemet, a Szent Családot, megillatoztuk a tömjént és még füstöltünk is....

2. A napkeleti bölcsek útja a világ Üdvözítőjéhez - Kocsis Imre írása

https://www.magyarkurir.hu/hirek/kocsis-imre-irasa?fbclid=IwAR2KZbaFD8a0jJOBOFYxtntmfiy4VSJ4asPp6Yo_nHcIWtxT9UCO5B-DQmQ

3. Január 6. - Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

https://www.magyarkurir.hu/hirek/vizkereszt-jezus-krisztus-megjelenesenek-unnepe-111237?fbclid=IwAR3QCEiTiakztaUQ69LCXPHNbUCSz0nqyPik-Rl8kJPypEoAw13KP1_Ti8c


Mindenkinek szeretetben, eredményekben, egészségben, békességben gazdag új esztendőt kívunk szeretettel!